Zastupovanie

Zastupovanie advokátskou kanceláriou JUDr. Ján Šofranko

OBČIANSKÉ PRÁVO

 • Tvorba a pripomienkovanie občianskoprávnych zmlúv
 • Ochrana osobnosti (neoprávnené zásahy do cti človeka, ochrana života a zdravia, ochrana mena a prejavov osobnej povahy, ochrana súkromia)
 • Vlastnícke právo (jeho nadobúdanie, trvanie a strata, vyvlastnenie, spoluvlastníctvo, susedské spory)
 • Vecné práva k cudzej veci (záložné právo, vecné bremeno, zádržné právo)
 • Vlastnícke právo nehnuteľností a stavebné právo (byty a nebytové priestory, kataster nehnuteľností, poradenstvo v oblasti investičných projektov a developerskej činnosti)
 • Právo nehnuteľností (spisovanie kúpnych, darovacích a iných občianskoprávnych zmlúv, prevod a nájom nehnuteľnosti)
 • Pozemkové právo (vyporiadanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam a ich prevody)
 • Rodinné právo (rozvod, výživné, vyporiadanie majetku – bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, adopcia / osvojenie, opatrovníctvo / poručníctvo)
 • Dedičské právo (spisovanie závetov, listín o vydedení, zastupovanie klienta v dedičskom konaní a v sporoch týkajúcich sa tohto konania)
 • Právo duševného vlastníctva (autorské právo, práva z patentov, vynálezov, dizajnov, obchodných mien, obchodných tajomstiev, ochranné známky, licencie, know-how, goodwill, franchising)

OBCHODNÉ PRÁVO

 • Tvorba a pripomienkovanie obchodno právnych zmlúv
 • Právo hospodárskej súťaže (zastupovanie v správnych konaniach pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky vo veciach zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž, zneužívania dominantného postavenia na trhu, koncentrácie)
 • Právo obchodných spoločností a družstiev (ich založenie, zmena právnej formy, likvidácia a výmaz, zvyšovanie a znižovanie základného imania, vzťahy medzi spoločníkmi)
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Právo cenných papierov
 • Zmenkové a šekové právo
 • Bankové a finančné právo (styk s bankami, poisťovňami a inými finančnými inštitúciami, úverové poradenstvo)
 • Daňové právo (zastupovanie klientov pred daňovými úradmi, právne poradenstvo v oblasti daní a vedenia účtovníctva)
 • Medzinárodné obchodné právo

  advokátska kancelária košice

TRESTNÉ PRÁVO

 • Kvalifikovaná účasť a ochrana práva účastníka počas trvania celého trestného konania
 • Vyhľadávanie dôkazov na ochranu práv klienta
 • Zastupovanie obvinených / obžalovaných v trestom konaní
 • Zastupovanie poškodených v trestnom konaní
 • Vypracovanie komplexných právnych analýz
 • Kvalifikované spísanie trestných oznámení, sťažností a iných podaní
 • Podávanie opravných a mimoriadnych opravných prostriedkov

SPRÁVNE PRÁVO

 • Správne konania pred ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy, ktorých výsledkom je vydanie rôznych druhov povolení, licencií, súhlasov
 • Správne súdnictvo
 • Stavebné konanie
 • Kolaudačné konanie
 • Priestupkové konanie
 • Konanie vo veci živnostenského registra
 • Právo životného prostredia
 • Právo odpadového hospodárstva
 • Colné právo
 • Devízové právo

  košice advokát

PRACOVNÉ PRÁVO

 • Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti pracovnoprávnych vzťahov vznikajúcich medzi zamestnávateľom a zamestnancom
 • Vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovede zo strany zamestnávateľa, resp. zamestnanca a všetkých druhov podaní podľa Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z.
 • Právne posúdenie pracovnoprávnych vzťahov
 • Zastupovanie vo všetkých druhoch konaní pred súdmi a štátnymi orgánmi
 • Vypracovanie pracovných interných predpisov
 • Výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru a dohoda o skončení pracovného pomeru
 • Náhrada škody v pracovnom práve
 • Ochrana zamestnancov a zamestnávateľov v pracovnom práve
 • Zabezpečenie pracovných povolení pre cudzincov

SPOROVÁ AGENDA V OBLASTI OBČIANSKÉHO A OBCHODNÉHO PRÁVA

právnik

 • Právne zastupovanie v súdnom a exekučnom konaní
 • Právne zastupovanie pred Ústavným súdom SR
 • Právne zastupovanie v rozhodcovskom a arbitrážnom konaní
 • Právne zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom
 • Právne zastupovanie v konaniach pred inými štátnymi orgánmi
 • Zastupovanie pri vyjednávaní s protistranami
 • Právne poradenstvo v sporových záležitostiach občianskeho práva
 • Právne poradenstvo v sporových záležitostiach obchodného práva
 • Príprava právnych podaní a podávanie žalôb
 • Právna podpora rokovaní so zmluvnými partnermi a spoločnosťami
 • Podávanie opravných prostriedkov
 • Súdny zmier, riešenia mimosúdnou cestou