Cenník

Advokátska kancelária JUDr. Ján Šofranko – Cenník

ZMLUVNÁ ODMENA

Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb prihliada naša advokátska kancelária na individuálne finančné možnosti a schopnosti klienta, obtiažnosť a hodnotu poskytnutej právnej služby. Výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Odmena advokáta za poskytnuté právne služby sa stanovuje podľa Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len „Vyhláška“). V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. V odmene nie je zahrnutá náhrada za čas strávený cestou pri realizácii úkonov mimo sídla advokátskej kancelárie a náhrada hotových výdavkov.

ZMLUVNÁ ODMENA SA URČUJE NASLEDUJÚCIMI SPÔSOBMI:

Paušálna odmena – môže sa dohodnúť odmena za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí, príp. za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas.
Tarifná odmena – základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov, ktoré advokát vo veci vykonal.
Hodinová odmena – tento druh odmeny sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.
Podielová odmena – sa môže dohodnúť vo forme peňažného podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom, alebo iným orgánom. Maximálna výška podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci.
Jednoduchá právna pomoc – pod jednoduchou právnou pomocou treba rozumieť poskytnutie právneho poradenstva. V sídle advokátskej kancelárie bez zastupovania pred súdom, resp. iným orgánom. V tomto prípade môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny (§3 Vyhlášky).